Astera AS isikuandmete töötlemise tingimused

 

1. MÕISTED JA ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Astera AS isikuandmete töötlemise tingimused (edaspidi Tingimused) sätestavad andmesubjekti isikuandmete töötlemise korra, sealhulgas isikuandmed, milliseid Astera AS töötleb, Astera AS poolt isikuandmete töötlemise alused, põhimõtted ja eesmärgid, andmesubjekti õigused ja Astera AS kohustused isikuandmete töötlemisel ning turvameetmed isikuandmete kaitseks.
1.2. Isikuandmete vastutav töötleja on Astera AS (edaspidi Astera AS), registrikood 10292877, aadress Tehase 9A, Rakvere 44317, Lääne-Virumaa, e-posti aadress: info@astera.ee.
1.3. Andmesubjekt on füüsiline isik, sealhulgas juriidilise isiku füüsilisest isikust esindaja, kelle isikuandmeid Astera AS töötleb (edaspidi Andmesubjekt).
1.4. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava Andmesubjekti kohta (edaspidi isikuandmed).
1.5. Isikuandmete töötlemine on igasugune Andmesubjekti isikuandmetega tehtav toiming (sealhulgas Andmesubjekti isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, kasutamine, edastamine, kustutamine jne).
1.6. Astera AS võib volitada Andmesubjekti isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on Astera AS sõlminud lepingu, mille kohaselt on volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama õigusaktidest tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmine. Volitatud töötlejate nimed ja kontaktandmed teeb Astera AS Andmesubjektile kättesaadavaks Andmesubjekti taotluse alusel. Käesoleval ajahetkel on Volitatud töötlejad toodud ära Lisas nr. 1 – Astera AS Kliendi andmete volitatud töötlejad http://astera.ee/dokumendid.
1.7. Volitatud töötlejate või nende andmete muutudes täiendatakse seda nimekirja mõistliku aja vältel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates andmete muutumisest.

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

2.1. Astera AS töötleb Andmesubjekti isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
2.1.1. Andmesubjektiga lepingu sõlmimiseks (sealhulgas hinnapakkumise tegemiseks);
2.1.2. Andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks;
2.1.3. Andmesubjektile kaupade pakkumiseks ja/või teenuste osutamiseks;
2.1.4. Astera AS sisese müügistatistika koostamiseks;
2.1.5. turundus- ja tarbijaharjumuste ning kliendirahulolu uuringute koostamiseks;
2.1.6. Astera AS veebisaidi haldamiseks, uuendamiseks ja parandamiseks;
2.1.7. muudeks Astera AS poolt Andmesubjektiga sõlmitud lepingu eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas Astera AS poolt pakutavate kaupade ja teenuste arendamiseks ja kvaliteedi parandamiseks vajalikeks toiminguteks;
2.1.8. Astera AS vara kaitsmiseks;
2.1.9. seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

2.2. Astera AS poolt Andmesubjekti isikuandmete töötlemise alused:
2.2.1. leping Astera AS-ga – eelkõige isikuandmete töötlemine lepingu sõlmimiseks ja lepingu täitmiseks, sealhulgas kõigi lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalike toimingute tegemiseks;
2.2.2. Andmesubjekti nõusolek – eelkõige isikuandmete töötlemine turundus- ja tarbijaharjumuste ning kliendirahulolu uuringute koostamiseks, samuti isikuandmete töötlemine osas, milles isikuandmeid ei töödelda lepingu alusel või seaduse või muude õigusaktide alusel;
2.2.3. seadused ja muud õigusaktid – isikuandmete töötlemine seadustest ja muudest õigusaktidest Astera AS-le tulenevate kohustuste täitmiseks;
2.2.4. leping vastutava töötlejaga – isikuandmete töötlemine olukorras, kus vastutav töötleja on volitanud Astera AS-i töötlema isikuandmeid vastutava töötleja poolt määratletud eesmärkidel.

2.3. Astera AS teeb kõik endast oleneva, et esimesel võimalusel teavitada Andmesubjekti kogu õigusaktides ettenähtud teabest Andmesubjekti isikuandmete töötlemise kohta, sealhulgas käesolevatest Tingimustest, ning teha Andmesubjektiga igakülgset koostööd Andmesubjekti kõigi õiguste ja huvide efektiivseks kaitsmiseks. Andmesubjekt mõistab samaaegselt, et isikuandmete omaalgatuslikul Astera AS- le edastamisel (nt telefoni või e-posti teel) annab Andmesubjekt nõusoleku edastatud isikuandmete töötlemiseks.

3. TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE KOOSSEIS

3.1. Astera AS töötleb muu hulgas järgnevaid Andmesubjekti isikuandmeid:
3.1.1. andmed Andmesubjekti kohta (nimi, sünniaeg, sugu, rahvus, arvelduskonto number jm);
3.1.2. Andmesubjekti kontaktandmed (sealhulgas aadress, e-posti aadress, telefoninumber, mailiaadress jm);
3.1.3. muud Andmesubjekti poolt Asrea AS-le avaldatud isikuandmed, sh Andmesubjektiga seotud isikute isikuandmed.

3.2. Astera AS poolt töödeldavate Andmesubjekti isikuandmete täpne koosseis sõltub sellest, milliseid isikuandmeid Andmesubjekt Astera AS-le avaldab.

3.3. Andmesubjekt ei ole kohustatud avaldama Astera AS-le isikuandmeid, milliseid Andmesubjekt ei soovi Astera AS-le avaldada, kuid Andmesubjekt mõistab, et mittetäielike või ebapiisavate isikuandmete esitamisel ei pruugi Astera AS-l olla võimalik pakkuda Andmesubjektile kaupu ja/või osutada Andmesubjektile teenuseid.

4. ISIKUANDMETE SALVESTAMINE JA SÄILITAMINE

4.1. Astera AS salvestab ja säilitab kõik Andmesubjekti poolt esitatud isikuandmed tingimustel, mis vastavad käesolevates Tingimustes ja asjakohastes õigusaktides sätestatud põhimõtetele ja nõuetele.

4.2. Astera AS tagab, et kõik Astera AS töötajad, kes mistahes viisil puutuvad kokku Andmesubjekti isikuandmetega, omavad Andmesubjekti isikuandmetele ligipääsu Astera AS poolt nimetatud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks ning järgivad isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohustust.

4.3. Astera AS-l on õigus salvestada ka kõik sidevahendi (nt telefon, e-post) teel antud korraldused, samuti muud toimingud, mida Andmesubjekt on teinud, ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks ja/või taasesitamiseks ning muude käesolevates Tingimustes sätestatud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.

4.4. Astera AS säilitab isikuandmeid Andmesubjektile kaupade ja/või teenuste pakkumiseks vajaliku aja ning pärast seda kuni see on vajalik Astera AS õiguste kaitsmiseks või seaduse kohaselt.

4.5. Astera AS säilitab Andmesubjekti isikuandmeid, milliseid Astera AS töötleb volitatud töötlejana, vastutava töötlejaga kokkulepitud aja vältel.

5. ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

5.1. Astera AS võib edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele, sealhulgas teistes Euroopa Liidu liikmesriikides asuvatele kolmandatele isikutele, kui isikuandmete edastamine on kooskõlas ja vajalik Astera AS poolt Andmesubjektile kaupade ja/või teenuste pakkumiseks, sealhulgas kõigi kaupade ja/või teenuste pakkumiseks vajalike toimingute tegemiseks, või muude Astera AS poolt määratud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks või Astera AS-le seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

5.2. Astera AS edastab isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes ulatuses, milles see on vajalik Astera AS poolt määratud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks. Astera AS nõuab isikutelt, kellele isikuandmeid edastatakse või avalikustatakse, Astera AS poolt määratud turva- ja konfidentsiaalsusreeglite täitmist ning andmetöötlustegevusega võrdväärse andmekaitsetaseme tagamist.

5.3. Astera AS võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid eelkõige järgmistele kolmandatele isikutele:
5.3.1. Astera AS äri- ja koostööpartnerid;
5.3.2. Astera AS tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad;
5.3.3. isikud, kellele Astera AS on loovutanud nõuded;
5.3.4. isikud, kellele Astera AS võib või on kohustatud Andmesubjekti isikuandmeid avaldama Astera AS-le seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

5.4. Astera AS on vastavalt käesolevates Tingimustes sätestatule avaldanud volitatud töötlejate nimekirja, mida Astera AS uuendab vastavalt Tingimustes sätestatule. Andmesubjekti taotlusel teeb Astera AS Andmesubjektile teatavaks, millistele isikutele on Astera AS Andmesubjekti isikuandmeid edastanud.

6. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

6.1. Andmesubjektil on õigus:
6.1.1. saada teavet Astera AS poolt töödeldavate Andmesubjekti isikuandmete ja nende töötlemise kohta, sealhulgas teavet kolmandate isikute kohta, kellele Astera AS on isikuandmeid edastanud;
6.1.2. nõuda Andmesubjekti puudutavate ebaõigete isikuandmete viivitamatut parandamist, sealhulgas mittetäielike isikuandmete parandamist;
6.1.3. nõuda õigusaktides sätestatud juhtudel Andmesubjekti isikuandmete töötlemise lõpetamist ja isikuandmete kustutamist;
6.1.4. nõuda õigusaktides sätestatud juhtudel Andmesubjekti isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele;
6.1.5. saada Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid, mida Andmesubjekt on Astera AS-le esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale ilma, et Astera AS seda takistaks;
6.1.6. igal ajal keelata teda käsitlevate andmete töötlemine tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks ja isikuandmete üleandmine kolmandatele isikutele, kes soovivad neid kasutada tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks;
6.1.7. igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta, sealhulgas on Andmesubjektil õigus võtta tagasi üksnes oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks turunduslikel eesmärkidel. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust, samuti ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmine Andmesubjekti isikuandmete töötlemist osas, milles isikuandmete töötlemine toimub seaduse alusel.

6.2. Astera AS kohustub Andmesubjekti isikuandmete parandamise, kustutamise või isikuandmete töötlemise piiramise korral viivitamata teavitama sellest kolmandaid isikuid, kellelt isikuandmed saadi või kellele isikuandmeid edastati, kui see on tehniliselt võimalik ega too kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi.

6.3. Andmesubjekt kohustub esitama kõik isikuandmeid puudutavad taotlused ja nõuded elektrooniliselt digitaalallkirjastatuna e-posti aadressil info@astera.ee või omakäeliselt allkirjastatuna aadressil Tehase 9A, Rakvere, 44317, Lääne-Virumaa.

7. ASTERA AS KOHUSTUSED

7.1. Astera AS on kohustatud isikuandmeid töötlema, sealhulgas isikuandmeid koguma, edastama ja säilitama, käesolevates Tingimustes ja muudes isikuandmete töötlemisega seonduvates AS Asteraeeskirjades ning isikuandmete kaitse seaduses ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruses (EL) nr 2016/679 ja teistes asjakohastes õigusaktides sätestatud korras, eesmärkidel ja tingimustel.

8. ISIKUANDMETE KAITSE MEETMED

8.1. Astera AS järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse põhimõtteid ning teeb kõik endast oleneva, et isikuandmete töötlemine, sealhulgas isikuandmete kogumine, edastamine ja säilitamine, toimuks viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse vastavalt isikuandmete olemusele, sealhulgas rakendab isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid.

8.2. Juhul, kui leiab aset Andmesubjekti isikuandmetega seotud rikkumine, mis kujutab endast tõenäoliselt suurt ohtu Andmesubjekti õigustele ja vabadustele, kohustub Astera, mis on võetud kasutusele rikkumise kõrvaldamiseks, samuti teavitama Andmesubjektile asjakohast teavet omava isiku kontaktandmed.

9. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSTE KAITSE

9.1. Kui Andmesubjekt leiab, et Astera AS on tema isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on Andmesubjektil õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Astera AS poole.

9.2. Andmesubjektil on lisaks igal ajal õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (aadress: Tatari 39, Tallinn 10134, telefon: 627 4135, e-posti aadress: info@aki.ee) või pädeva kohtu poole.

9.3. Andmesubjektil on õigus pöörduda isikuandmete töötlemisega seonduvate üldiste küsimustega Astera AS (registrikood 10292877) poole telefonil +372 325 571, e-posti aadressil info@astera.ee või aadressil Tehase 9A, Rakvere 44317, LääneVirumaa.

10. LÕPPSÄTTED

10.1. Astera AS-l on õigus käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta teavitades Andmesubjekti tingimuste muutmisest ette vähemalt 30 päeva Astera AS veebilehe http://astera.ee/dokumendid kaudu, välja arvatud juhul, kui Tingimusi muudetakse üksnes asjaomastes õigusaktides sätestatud nõuete muutumise tõttu.